Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ЛЕЧЕБНА КОЗМЕТИКА И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. 


 • ПРЕДМЕТ

 • Чл. 1. Настоящите Oбщи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА, ползващи ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на домейн https://badizdrav.bg/ наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН”.  • ДЕФИНИЦИИ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Чл. 2. В настоящите Общи условия:


  1. ПРОДАВАЧ е доставчикът на козметични продукти и хранителни добавки „БЪДИЗДРАВ.БГ” ООД, ЕИК: 207471238, който едновременно с това е собственик и на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

  1. КУПУВАЧ e дружество, друго юридическо лице, както и лице – едноличен търговец, или физическо лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия, направило е регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или се е идентифицирало по друг начин, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти.

  1. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е Интернет страницата, качена на домейн https://badizdrav.bg/, който служи като виртуална платформа за предлагане на продукти за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и КУПУВАЧ за покупко-продажба на конкретен продукт (артикул).

  1. КУРИЕР е търговец, който физически доставя закупените продукти до посочен от КУПУВАЧА адрес.  Поръчаните продукти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се доставят чрез куриерска фирма „Еконт Експрес".

  1. ПРОДУКТИ са всички стоки, изброени и характеризирани в каталога, съдържащ се в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чиято продажба и доставка осигурява КУПУВАЧЪТ.

  1. ДОСТАВЯНЕ включва всички действия по пренос на поръчаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти до адрес, обозначен от КУПУВАЧА, посредством ползването на услугите на КУРИЕР.

 • ПРЕДАВАНЕ обхваща всички действия, посредством които фактическата власт над продуктите преминава върху КУПУВАЧА.

  1. ЛИЧНИ ДАННИ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


  Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на Интернет страница https://badizdrav.bg/, чрез която КУПУВАЧИТЕ имат възможност да закупят предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти.


  Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ изпълнява поръчките на продукти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като гарантира правата на КУПУВАЧА, в съответствие с действащото българско законодателство, и взема всички необходими мерки за защита на предоставените от КУПУВАЧА лични данни.


  Чл. 5. С осъществяването на поръчка посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КУПУВАЧЪТ се задължава да изпълнява условията на настоящите Общи условия и да придобие поръчаните продукти, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА, достъпен на Интернет страницата https://badizdrav.bg/.


  III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. РЕГИСТРАЦИЯ


  Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договор за закупуване на продукти, КУПУВАЧЪТ следва да въведе избрани от него имейл адрес и парола в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯT МАГАЗИН изисква регистрация.


  (2) Името и паролата се определят от КУПУВАЧА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ПРОДАВАЧА.


  (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам", "Регистрация", „Приемам“ или „Създай“ КУПУВАЧЪТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 


   (4) ПРОДАВАЧЪТ потвърждава извършената от КУПУВАЧА регистрация, чрез изпращане на имейл на посочен от КУПУВАЧА електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. КУПУВАЧЪТ потвърждава регистрацията си чрез електронна препратка в имейла, с който е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването на регистрацията се създава акаунт на КУПУВАЧА и между него и ПРОДАВАЧА възникват договорни отношения.


  (5) При извършване на регистрацията КУПУВАЧЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна, изгубване или кражба на съотвените данни, позволяващи достъп до акаунта на КУПУВАЧА, последният е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в заявлението за регистрация, респективно да уведоми ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за откраднатите / изгубени данни. В случай че КУПУВАЧЪТ не е уведомил за кражба / неуторизиран достъп до профила му ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за всякакви поръчки, направени от профила и дължи тяхното изпълнение, а КУПУВАЧЪТ дължи получаването им.


  (6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА, е необходимо КУПУВАЧЪТ да извърши регистрация в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация КУПУВАЧЪТ не е могъл да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително и по отношение на възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.


  (7) При регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КУПУВАЧЪТ не придобива каквито и да е права и/ли лицензии върху съдържанието на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА, продуктите и/ли марките на ПРОДАВАЧА и/ли на трети лица. КУПУВАЧЪТ няма право на достъп до програмните кодове на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и няма право да го копира или да нанася модификации по какъвто и да е начин. Всеки опит на КУПУВАЧА за достъп, копиране или модификация в програмните кодове на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на ПРОДАВАЧА.


  (8) Изявленията на КУПУВАЧА при ползване на интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се считат валидни и писмената форма се счита спазена с извършване на действия от КУПУВАЧА, като: изпращане на съобщение чрез електронна поща, вкл. от основен електронен адрес, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се избира или попълва от Клиента, или маркиране в поле в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и др., доколкото волеизявлението на КУПУВАЧА е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


  (9) Настоящите Общи условия се считат за приети от КУПУВАЧА и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, посредством конклудентни действия, изразяващи се в ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от страна на КУПУВАЧА.

  Чл. 7. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на КУПУВАЧА, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези Общи условия. КУПУВАЧЪТ има право да променя своя Основен електронен адрес, като изпрати съответната нотификация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от настоящия си Основен електронен адрес и заяви новия електронен адрес.

  (2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за неправомерна промяна на Основния електронен адрес или за достъпа до него, както и за волеизявленията, направени от този Основен електронен адрес, които спрямо него ще се считат за автентични и достоверни.


  (3) Доколкото ПРОДАВАЧЪТ не е известен за промяната в Основния електронен адрес до 14 дни от настъпването на промяната, всяко съобщение, което бъде изпратено на предишния Основен електронен адрес ще се счита за получено от момента на излизането му от електронната система под контрола на ПРОДАВАЧА.


  (4) ПРОДАВАЧЪТ има право, по собствена преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалното функциониране на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, да забрани използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН от КУПУВАЧА, както и да заличи акаунта на КУПУВАЧА без предизвестие или друго уведомление, и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.


  (5) ПРОДАВАЧЪТ има право временно да преустановява предлаганите посредством ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги, ако счете, че това е необходимо за актуализирането на същите.   1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОРЪЧКА


  Чл. 8. (1) КУПУВАЧЪТ осъществява поръчки за доставка на стоки към ПРОДАВАЧА по следната процедура:


  - Извършване на регистрация в Интернет страницата, на която се намира ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН, а именно https://badizdrav.bg/ - и предоставяне на необходимите данни, ако КУПУВАЧЪТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, или чрез заявяване на продукти, без да се извършва създаване на акаунт;


  - Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола или друг начин за идентификация;


  -Избиране на една или повече от предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти и добавянето им към списък (кошница) с продукти за покупка;


  -Предоставяне на данни за извършване на доставката;


  -Избор на начин и момент за плащане на цената;


  -Потвърждение на поръчката.


  (2) КУПУВАЧЪТ може да осъществи поръчка от ПРОДАВАЧА и без извършване на регистрация, като използва съответната опция в интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


  Чл. 9. (1) КУПУВАЧЪТ използва интерфейса на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА, за да закупи предлаганите от ПРОДАВАЧА продукти в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 


  (2) Страна по покупко-продажбата с ПРОДАВАЧА е КУПУВАЧЪТ, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на КУПУВАЧА. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при ПРОДАВАЧА. В случай че не е налична регистрация за КУПУВАЧ се смята лицето, съгласно въведените в хода на извършване на поръчката идентифициращи данни. 


  (3) ПРОДАВАЧЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направена поръчка.


  (4) Поръчката се счита за отправена от момента на заявяване на съответните продукти от каталога, независимо дали това е било предшествано от регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ПРОДАВАЧА, или КУПУВАЧЪТ се е идентифицирал по друг начин и нейното потвърждението от ПРОДАВАЧА.


  (5) ПРОДАВАЧЪТ доставя продуктите на посочения от КУПУВАЧА адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от КУПУВАЧА данни са неверни или заблуждаващи.  1. ОТКАЗ НА ПРОДАВАЧА ОТ ПОРЪЧКА

  Чл. 10. (1) ПРОДАВАЧЪТ има право да откаже да достави продукти и/или да приеме и/или изпълни поръчка от КУПУВАЧА, без да дължи на КУПУВАЧА обезщетение или друг вид действие или плащане, когато:


  - КУПУВАЧЪТ действа в нарушение на настоящите Общи условия;


  - информацията, предоставена от КУПУВАЧА е непълна, подвеждаща, невярна и/ли невалидна;


  - действията на КУПУВАЧА могат да увредят правата, интересите и/ли търговския престиж на ПРОДАВАЧА или на свързани с него лица;


  - поведението на КУПУВАЧА противоречи на закона, морала или търговските практики;


  - КУПУВАЧЪТ не е заплатил цената на други продукти, закупени от ПРОДАВАЧА.


  (2) ПРОДАВАЧЪТ може да не достави част или всички продукти от поръчката на КУПУВАЧА по различни обективни причини, включително, но не само, поради изчерпване на складовата наличност на същите, като в този случай ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение на КУПУВАЧА. 


  (3) ПРОДАВАЧЪТ изпраща уведомление чрез електронна поща, вкл. на Основен електронен адрес, или уведомява КУПУВАЧА посредством телефонно обаждане за отказа си или невъзможността да достави всички или част от поръчаните продукти, ако КУПУВАЧЪТ е предоставил валиден адрес на електронна поща, респ. телефонен номер. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща доставените продукти.  1. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИТЕ ПРОДУКТИ

  Чл. 11. (1) Доставка се прави само на успешно направени и приети поръчки, чието доставяне ПРОДАВАЧЪТ не е отказал в посочените по-горе случаи.

   
  (2) Поръчаните продукти се доставят на посочения от КУПУВАЧА адрес. Данните за адрес на доставка, посочени от КУПУВАЧА, трябва да са верни, за да бъде изпълнена доставката на продуктите на КУПУВАЧА.

   
  (3) Поръчаните продукти се доставят подходящо опаковани, съгласно вида им и ползвания транспорт за ДОСТАВЯНЕ.


  (4) Рискът от случайно погиване на поръчаните продукти преминава върху КУПУВАЧА от момента, в който продуктите биват предадени от КУРИЕРА на КУПУВАЧА или на посочено от последния лице.


  Чл. 12. (1) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва като КУРИЕР “Еконт Експрес”, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.


  (2) Доставката се извършва до точно посочен от КУПУВАЧА адрес (независимо дали жилищен, или служебен) или до офис на КУРИЕРА в съответния град.


  Чл. 13. Ако КУПУВАЧЪТ не осигури достъп и условия за предаване на продуктите на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Еконт Експрес“ да получи в срок продуктите, в случай че е избрал тази опция, ПРОДАВАЧЪТ се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.


  VII. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


  Чл. 14. (1) Цените за продуктите, в т.ч. за доставка на същите, са тези, описани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за всеки продукт в графата „Доставка и Плащане“, към момента на извършване на поръчката, освен в случаите на очевидна грешка. 


  (2) Информацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН обезпечава това, че КУПУВАЧЪТ е наясно, че за избраните продукти дължи плащане, включително чрез поставяне на такава информация върху линк, поле или отделна страница, чрез която се финализират поръчката.


  (3) При наличие на очевидна грешка ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да получи от КУПУВАЧА действителната цена на поръчаните от КУПУВАЧА продукти или незабавното връщане на същите. 


  (4) Цените на продуктите са в български лева и включват всички дължими данъци и такси, в т. ч. данък върху добавената стойност.


  (5) ПРОДАВАЧЪТ може да предоставя отстъпки за продуктите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съобразно изискванията на българското законодателство и правила, определени от ПРОДАВАЧА. Правилата, приложими за съответната отстъпка, са налични в раздела на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, където е показана отстъпката. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на един и същ продукт.

   

  (6) Плащането на цената за поръчаните продукти може да се извърши по следните начини:


  - наложен платеж;


  - банков превод.


  (7) При избор на „Доставка с наложен платеж“ КУПУВАЧЪТ е длъжен да заплати продуктите в брой на КУРИЕРА при ПРЕДАВАНЕТО й. КУПУВАЧЪТ се задължава изцяло да заплати цената на закупената продукти и разходите за ДОСТАВЯНЕ не по-късно от момента на ПРЕДАВАНЕ на съответно закупените продукти.


  (8) КУПУВАЧЪТ се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ има право да приема авансово плащане за поръчаните от КУПУВАЧА продукти и тяхната доставка. 


  (9) КУПУВАЧЪТ избира самостоятелно дали да заплати на ПРОДАВАЧА цената да доставка на продуктите преди или най-късно до момента на ДОСТАВЯНЕТО им. Страните ще считат, че правото на собственост върху продуктите не преминава върху КУПУВАЧА преди пълното изплащане на покупко-продажната цена.


  (10) В случай че КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на продуктите е 10 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА посредством Интернет сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за забавяния, които не могат да му се вменят във вина.


  (11) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на определените от него чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН продукти след тяхното пълно и окончателно заплащане.  VIII.РЕКЛАМАЦИЯ. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ


  Чл. 15. (1) ПРОДАВАЧЪТ предлага, продава и доставя стоки, отговарящи на тяхното описание, количество, качество, обичайни и специални характеристики, функционалност и цел, които ги правят идентични с продуктите така както са описани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ПРОДАВАЧЪТ съобразява напълно изискванията на чл. 122 и сл от Закона за защита на потребителите.


  (2) Рекламация се прави единствено писмено, на електронния адрес на ПРОДАВАЧА или чрез формуляра за рекламации, намиращ се на Интернет страница https://badizdrav.bg/, в 14-дневен срок от датата на получаване на съответния продукт, когато закупените продукти не съответстват на договореното между страните. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:


  • производствени дефекти на продуктите;
  • различно съдържание/опаковка/презентация на продуктите, в сравнение със съдържащото се в съответния раздел на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
  • изпратени са продукти, различни от поръчаните;
  • повреда на продуктите при транспортирането;
  • изтекъл срок на годност.

  ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за евентуални разминавания между снимките на продуктите, качени на ЕЛЕКТРОННИЯ САЙТ и доставените продуки. 


  (2) Рекламацията може да се предяви пред ПРОДАВАЧА на посочения имейл адрес: office@badizdrav.bg, както и чрез формата за рекламации на адрес https://badizdrav.bg/


  (3) В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за несъотвествия, съобразно горепосоченото, ПРОДАВАЧЪТ по своя преценка и в 14-дневен срок от рекламацията или заменя продуктите с недостатъци, или допълва доставката с липсващите продукти, или обезщетява КУПУВАЧА за недостатъците.


  Чл. 16. Рекламации за недостатъци, които поради естеството си не могат да бъдат забелязани от КУПУВАЧА при обикновен преглед, могат да бъдат предявени на посочения имейл адрес office@badizdrav.bg, както и чрез формата за рекламации на адрес: https://badizdrav.bg, незабавно след откриването им, но не по-късно от 14 дневен срок от приемането на продуктите, освен за продуктите, за които има издадена търговска гаранция, с указан различен срок за отправяне на рекламации. Пропускът за уведомяване в тези срокове се приравнява на одобрение на продуктите. 


  Чл. 17. Рекламациите следва да бъдат придружени от съответните доказателства и прилежаща релевантна документация, за да бъдат разгледани от ПРОДАВАЧА. За рекламирания недостатък страните подписват Констативен протокол, към който се прилагат снимки на рекламираните продукти. Когато доставката се извършва от КУРИЕР, протоколът се подписва от КУПУВАЧА и КУРИЕРА, за да бъде разгледана рекламацията от страна на ПРОДАВАЧА.


  Чл. 18. (1) Връщането на продуктите в случаите на несъответствие с обявения вид/размер/количество на продуктите се осъществява при следните условия:


  - запазен добър търговски вид (опаковките и продуктите в тях не са скъсани, надраскани, износени или по друг начин изхабени);


  - не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;


  - запазени са оригиналните опаковка и етикет.


  (2) ПРОДАВАЧЪТ няма да акцептира рекламацията и не дължи замяна или обезщетение, ако рекламираните продукти не бъде върнати във вида, описан в настоящите Общи условия, или ако не бъдат предадени предвидените документи.


  (3) КУПУВАЧЪТ няма право на рекламация, ако несъответствието на продуктите се дължи на неправилно или неподходящо съхранение или други действия или бездействия на КУПУВАЧА, включително неправилна експлоатация или неспазване на указанията и обичайните практики за ползване на продуктите; неправилна, неподходяща или нецелесъобразна експлоатация или съхранение; механични удари или друго външно влияние, неправилно третиране или естествено износване и др., в т. ч. когато не бъдат спазени настоящите Общи условия.


  (4) Рекламацията за недостатъци на определени продукти не дава право на КУПУВАЧА да отказва последващи доставки или плащане на други продукти към ПРОДАВАЧА по същото или по друго правоотношение или поръчка.


  (5) Връщането на продукти при рекламация може да се направи по начина и на адресa, посочени върху стоковата разписка, с която КУПУВАЧЪТ е получил поръчката.


  Чл. 19. При замяна на продукти транспортните разходи са за сметка на КУПУВАЧА и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на ПРОДАВАЧА. В случай че КУПУВАЧЪТ желае да замени или върне продукт, това може да бъде осъществено с куриерска фирма „Еконт Експрес“.


  Чл. 20(1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да поддържа Регистър на рекламациите. Същият се задължава да добавя и описва всяка индивидуална заявена рекламация, като на КУПУВАЧЪТ се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на услугата и подпис на лицето, приело рекламацията.

   

  (2) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е поръчана услугата, или на интернет сайта на търговеца, на който е направена поръчката, или на адреса на управление на търговеца. 

   

  (3)Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е поръчана услугата. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

   
  IX.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА


  Чл. 20. (1) КУПУВАЧЪТ се задължава при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН: 


  - да не извършва злоумишлени действия или всякакви други действия, противоречащи на закона или нарушаващи чужди права; 


  - да уведомява незабавно ПРОДАВАЧА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 


  - да не се представя за друго лице.


  (2) КУПУВАЧЪТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Интернет страницата https://badizdrav.bg/, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.  1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Чл. 21. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от ПРОДАВАЧА, са определени в профила на всеки продукт на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, заедно с посочване на законовата гаранция за съответствие на доставените продукти със съдържащите се в каталога. Относно гаранциите намират приложение законовите разпоредби.


  (2) Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН съдържа информация за ПРОДАВАЧА, относно неговата партида в Търговския регистър, фирма, седалище и адрес на управление, телефонен номер и адрес за кореспонденция, включително и електронен, както и  адрес на основна стопанска дейност. ПРОДАВАЧЪТ предоставя надлежно информацията по чл. 47 и сл. от Закона за защита на потребителите.


  (3) Информацията, предоставяна на КУПУВАЧА по горната алинея, е актуална към момента на визуализацията й на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА преди поръчката на съответните продукти.


  Чл. 22. (1) КУПУВАЧЪТ и ПРОДАВАЧЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на покупко-продажбата, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронната търговия.


  (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КУПУВАЧА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КУПУВАЧА при извършване на регистрация, ако КУПУВАЧЪТ е въвел съответното име и парола за достъп и не е уведомил предварително ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за изгубена / открадната парола или потребителско име.  1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  Чл. 23. (1) ПРОДАВАЧЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КУПУВАЧА, съгласно Закона за защита на личните данни, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), и Закона за електронната търговия.


  (2) От съображения за сигурност на личните данни на КУПУВАЧИТЕ, ПРОДАВАЧЪТ ще предоставя информация относно осъществените поръчки само на Основния електронен адрес, по смисъла на настоящите Общи условия.


  (3) При посещение на Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и поръчка, ПРОДАВАЧЪТ информира всички лица за обстоятелствата по чл. 13 и 14 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679 и предоставя информация за правата им в процеса на обработка на личните им данни.


  Чл. 24. (1) КУПУВАЧЪТ се съгласява данните му да бъдат обработвани от ПРОДАВАЧА  с цел изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и с цел изпълнение на поръчката. КУПУВАЧЪТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на данни и нейната дисеминация единствено при условията на чл. 6 от Регламент 2016 / 679, доколкото субектът на личните данни е дал съгласие за това.


  (2) При всяко ползване и/или регистриране на акаунт на Интернет страницата https://badizdrav.bg/ ПРОДАВАЧЪТ приема, че КУПУВАЧЪТ се съгласява, посредством натискане на бутона „ПРИЕМАМ“, данните, които е предоставил в процеса на регистрация, да бъдат обработвани от ПРОДАВАЧА и че същите са верни, пълни, дадени доброволно и не нарушават чужди права.


  Чл. 25. С приемането на настоящите Общи условия КУПУВАЧЪТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.


  Чл. 26. (1) Във всеки момент, ПРОДАВАЧЪТ има право да изисква от КУПУВАЧЪТ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 


  (2) В случай че по някаква причина КУПУВАЧЪТ е забравил или изгубил своите име и парола, ПРОДАВАЧЪТ има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.  XII.УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, БИСКВИТКИ И РЕКЛАМА


  Чл. 27. (1) Цялата информация, публикувана в Интернет страницата https://badizdrav.bg/, е собственост на „БЪДИЗДРАВ.БГ” ООД, в т.ч. снимки и описания на продукти. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към сайта https://badizdrav.bg/. Забранява се копирането на текстове от https://badizdrav.bg/ и поставянето им в други уебсайтове и електронни магазини, без писмено съгласие на „БЪДИЗДРАВ.БГ” ООД или без да се цитира източникът, посредством поставянето на линк към Интернет страницата на ПРОДАВАЧА, ведно със следния текст: „Източник: ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН „БЪДИЗДРАВ.БГ” ООД 


  (2) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Интернет страницата на ПРОДАВАЧА (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на ПРОДАВАЧА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.


  Чл. 28. (1) С цел улеснение ползването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, същият използва т.нар. „Бисквитки” (Cookies). Бисквитките (cookies) са файлове, които се съхраняват временно на твърдия (hard) диск на КУПУВАЧА и позволяват на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да разпознае компютъра на КУПУВАЧА при следващо посещение на  Интернет страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.


  (2) Google Adwords ремаркетинг реклама. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че при посещение на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Google получава информация за посещението и след това изпраща реклами до КУПУВАЧА в сайтовете, които последният посещава. Доставчици от трети страни, включително Google, използват бисквитки, за да събират информацията за посещенията на КУПУВАЧА, и я използват, за да визуализират реклами на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в рекламните си площадки. КУПУВАЧИТЕ на сайта могат да се откажат от използването на „бисквитки“ от Google и доставчици от трети страни на страницата за отказване на Инициативата за мрежова реклама http://www.networkadvertising.org/choices/.


  (3) Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Интернет страницата https://badizdrav.bg/ използва Google Analytics - услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра на КУПУВАЧА, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН единствено за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.


  (4) КУПУВАЧЪТ може да контролира и/или изтрива бисквитки, когато пожелае. За повече информация вижте AllAboutCookies.org. КУПУВАЧЪТ може да изтрие всички бисквитки, които вече са запазени на съотвения компютър, а също така може да настрои повечето браузъри да ги блокират. Ако това бъде направено обаче, може да се наложи КУПУВАЧЪТ ръчно да настройва някои параметри всеки път, когато посещава даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може Интернет страницата да работи, но допринася за по-ефективното му използване.


  (5) При посещенията на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, КУПУВАЧЪТ използва генерираната информация основно за статистически цели. Това позволява на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН постоянно да оптимизира и променя сайта според изискванията и интересите на КУПУВАЧИТЕ. Използването на генерираната информация за статистически цели не е свързано с администрирането на лични данни.  XIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ


  Чл. 29. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ПРОДАВАЧА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички юридически лица, които имат регистрация.

   
  (2) ПРОДАВАЧЪТ и КУПУВАЧЪТ се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо КУПУВАЧА не по-рано от изтичането на 14-дневен срок от момента на публикуване на съответните изменения в Общите условия на сайта.


  (3) КУПУВАЧЪТ се съгласява, че всички изявления на ПРОДАВАЧА, във връзка с изменението на настоящите Общи условия, ще бъдат изпращани на електронния адрес, посочен от КУПУВАЧА при неговата регистрация. КУПУВАЧЪТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.


  Чл. 30. ПРОДАВАЧЪТ публикува настоящите Общи условия на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН  заедно с всички  изменения и допълнения към тях.


  XIV.ОТГОВОРНОСТ.ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ


  Чл. 31. ЕЛЕКТРОННИЯT МАГАЗИН полага грижи за предоставяне на възможност на КУПУВАЧА за нормално ползване на услугите на Интернет страницата https://badizdrav.bg/, но няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на КУПУВАЧА, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, КУПУВАЧЪТ декларира, че използването на предоставяните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ПРОДАВАЧЪТ не отговоря за евентуално причинени вреди на КУПУВАЧА при използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 


  Чл. 32. (1) ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не носи отговорност за наличността и качеството на продукти и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на КУПУВАЧА чрез публикуване на Интернет страницата на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на продукти и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. 


  (2) Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ПРОДАВАЧА, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица продукти и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. 


  Чл. 33. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите на Интернет страницатаhttps://badizdrav.bg/ при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ПРОДАВАЧА, проблеми, дължащи се на оборудването на КУПУВАЧА, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

  Чл. 34. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на КУПУВАЧА, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 


  Чл. 35. (1) С приемането на настоящите Общи условия КУПУВАЧЪТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Интернет страницата https://badizdrav.bg/, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ПРОДАВАЧА грижа. КУПУВАЧЪТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ПРОДАВАЧА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка. 


  Чл. 36. (1) КУПУВАЧЪТ носи отговорност и се задължава да обезщети ПРОДАВАЧА за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на КУПУВАЧА.


  (2) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към КУПУВАЧА, ако те са настъпили вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на КУПУВАЧА.


  Чл. 37. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за извършване на поръчка и поръчка чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, независимо дали е дало, или не съгласие за това.   XVI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  • 1. В случай на недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на останалите клаузи, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителните правила на закона.

  • 2. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. 

  • 3. Всички възникнали спорове в отношенията между КУПУВАЧИ – ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и ПРОДАВАЧА се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне – страните отнасят споровете пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, при спазване на неговия Правилник. 

  Нищо от горецитираните разпоредби не следва да бъде тълкувано като дерогиране на правото на която и да е от страните да търси защита на нарушените си права пред компетентните съдилища, съобразно приложимото в Република България законодателство.